Welcome to Intco Recycling
Contact Us
intco recycling logo
Stock Symbol:
688087
Price:
0
Change:
0
Change:(%)
0
Chúng tôi tuân thủ khái niệm 'ESG' và tiếp tục hành động, chung tay tạo ra một tương lai phát triển bền vững tốt đẹp hơn

ESG

ESG Report 2022

ENVIRONMENTAL CONTRIBUTION

How to Protect a Tree?
15 Pieces
Art Frames
60 Meters
Baseboards
100 Pieces
Photo Frames
Chúng tôi tuân thủ khái niệm 'ESG' và tiếp tục hành động, chung tay tạo ra một tương lai phát triển bền vững tốt đẹp hơn
Cumulative Savings
Annual Savings
2.5 Million
Tons Carbon Emissions
3.75 Million
Tons Crude Oil Resources
25 Million
Trees Were Protected
5S Environmental Care
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn INTCO Malaysia Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn INTCO Malaysia
Malaysia
Cô ty  Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Giới Môi  Trường INTCO  Trấn Giang Cô ty  Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Giới Môi  Trường INTCO  Trấn Giang
Jiangsu
Công ty  Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Nghiệp INTCO  Tthương Hải Công ty  Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Nghiệp INTCO  Tthương Hải
Shanghai
Công ty TNHH Recycling Resources INTCO Sơn Đông Công ty TNHH Recycling Resources INTCO Sơn Đông
Shandong

SOCIAL

Environmental Education
Volunteer
Charitable Donation
Social Welfare
Corporate Sponsorship
Cơ sở giáo dục khoa học đại chúng, truyền tải văn hóa yêu thương
Cơ sở giáo dục khoa học đại chúng, truyền tải văn hóa yêu thương
Cơ sở giáo dục khoa học đại chúng, truyền tải văn hóa yêu thương
Cơ sở giáo dục khoa học đại chúng, truyền tải văn hóa yêu thương
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội

GOVERNANCE

Office Environment
Employee Care
Safe Production
Training & Development

LOVE CULTURE

Chúng tôi tuân thủ khái niệm 'ESG' và tiếp tục hành động, chung tay tạo ra một tương lai phát triển bền vững tốt đẹp hơn